Behandelovereenkomst

Voor toepassing van Cranio Sacraal therapie in het kader van de wet Geneeskundige behandel overeenkomst (WGBO).


Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de client ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntengegevens.


Alle therapeuten, aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode. Mocht u onverhoopt klachten hebben, waar wij samen niet uit kunnen komen, verwijs ik u naar de volgende informatie: https://www.Vbag.nl/algemene-informatie/klachten.nl
Als de therapeut – binnen het kader van een andere therapie, waarin hij/zij geschoold is – het nodig of nuttig acht – van de regeling in het Reglement “Handelingen van de VBAG therapeut” af te wijken, dient zij dit te doen in overleg met de cliënt, in een andere setting, in een andere context en buiten deze behandelovereenkomst voor Cranio Sacraal therapie.


De cliënt stelt het wel/niet op prijs dat informatie vooraf bij de huisarts, specialist of collega therapeut wordt ingewonnen.   Anders, namelijk:

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €70,- (euro) voor het eerste consult met intake gesprek en met het bedrag van €70,- per sessie hierop volgend. Te voldoen: contant of per pin. De factuur wordt bij het consult meegegeven of per e-mail gestuurd.


Afzeggen van de afspraak dient minstens 24 uur van te voren te geschieden. Indien dit niet gebeurt, wordt de sessie in rekening gebracht.


Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.


De client gaat er wel/niet akkoord dat in een blog op de website van de behandelaar ervaringen worden beschreven. Dit uiteraard volledig anoniem en onherkenbaar gemaakt.